สพม.แพร่ จัดเต็ม!!! เตรียมอาคารสถานที่และเนื้อหาการจัดการอบรม ในวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567  จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

สพม.แพร่ จัดเต็ม!!! เตรียมอาคารสถานที่และเนื้อหาการจัดการอบรม ในวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567  จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้น สพฐ. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เป็นผู้นเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีทักษะพร้อมสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ

นำโดย คุณประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย คุณศุภมาส สินมณี , คุณเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และ บุคลากร สพม.แพร่ ในฐานะคณะทำงานจัดโครงการฯ เชิญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 โรงเรียน จำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทั้ง 16 โรงเรียน เป็นวิทยาพี่เลี้ยง ตลอดการจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 42 คน ร่วมกิจกรรม

ในการนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นการจัดอบรม โดยมีวิทยากรให้ประกอบด้วย
1.คุณศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อดีตศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาวินัยตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพและธรรมาภิบางในการบริหารสถานศึกษา
2.คุณวิลาวัณย์ ไชยธรรม อดีต รอง ผอ.สพม.แพร่ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง อย่างมีประสิทธิภาพ”
3.คุณคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ของรองผอ.สถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มงาน

4.คุณจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี

5.คุณชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และ 6.นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมกันบรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ”

และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนองค์กานบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เดินทางศึกษาดูงานโนงเรียน สามัคคีวิทยาคม ซึ่งทั้ง สองโรงเรียนเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงและสามารถเป็นประสบการณ์ แลกเปลี่ยนกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เพื่อพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ลงสู่ผู้เรียนต่อไป

และ ได้รับเกียรติการบรรยายจาก

คุณเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ บรรยายเรื่อง “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ต่อด้วย ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ อินทเนตร ผอ.รร.สรอยเสรีวิทยา บรรยายเรื่อง”ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม”

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)