สพม.เลย หนองบัวลำภู ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณด้านพหุวัฒนธรรมของ จังหวัดเลย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ  ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณด้านพหุวัฒนธรรมของจังหวัดเลย”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้ากากผีตาโขน และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป            

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 โรงเรียน ๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนนาอ้อวิทยา โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฟังบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากผีตาโขน ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองและรู้จักวิธีการทำหน้าการผีตาโขน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จำนวน 5 ท่าน และวิทยากรภายนอก จำนวน 3 ท่าน

……………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1UVEfax1ojfGP22Hs2nJeajqCh3B17tTV?usp=sharing