สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามโครงการ “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย พัฒนาร่วมใจ สร้างสรรค์คนดี (ย้อนรอยกำลังสอง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามโครงการ “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย พัฒนาร่วมใจ สร้างสรรค์คนดี (ย้อนรอยกำลังสอง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ดร.ธนากร นภาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดร.วาลิกา พงศ์ภัทรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นายสรรเสริญ พูลสุขโข ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล เป็นวิทยากร ดำเนินการโดย ดร.วิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์