สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรม “ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ “

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วย ตามโครงการ “อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่” และบรรยายพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ จำนวน 136 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะด้านภาษาและความรู้พื้นฐาน ด้านดิจิทัลและ สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง เป็นครูแบบมืออาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีเครือข่ายการ จัดการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียนในสังกัด พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) นายพีระวัตร จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม นางสาวรมณี เหลี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และนายคณนันท์ พฤทธสาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้