สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นายจันทร์ลอย สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และคณะบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบโรงเรียนคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 5. ด้านนักเรียน และนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” “สุขาดี มีความสุข” โดยผลการติดตามพบว่า โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางจุดที่ต้องพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

#นโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win สพฐ #สพป เชียงใหม่ เขต 2

#ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง #1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ