สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมครู และบุคลากร เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก ในการมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาและบรรยายพิเศษ โดยมีนายวิรัช ฉันทิยานนท์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปการประกันคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ของ สมศ. วิทยากร น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย 7 โรงเรียน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 124 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ