สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดยนายวิเชียร ขระณีย์ ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และแนะนำบุคลากรให้มีโอกาสได้รู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย อันจะส่งผลต่อการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และได้รับเกียรติจากนายอำนวย เลื่อมใส นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.สุรดิษ โยมา และศน.สมศรี ระดารุต มาร่วมเป็นเกียรติและพบปะในการประชุมครั้งนี้ ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงามในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ตามโครงการครูดีศรีโพธิ์เงิน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน จำนวน 13 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพการประชุมทั้งหมด คลิ๊กชมภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรทั้งหมด