สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเพื่อในสถานศึกษาในสังกัด มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อบรมสั่งสอนนักเรียนและนักศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบของสถานศึกษาและกฎกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 100 คน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุม ณ สถานศึกษา ร้านเกมส์ สวนสาธารณะและรีสอร์ท ในเขตอำเภอโพนทอง คลิ๊กชมภาพการอบรมทั้งหมด คลิ๊กชมภาพการออกตรวจทั้งหมด