สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 กล่าวรายงานโดยนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและดูแลด้านพฤติกรรมนักเรียน จึงได้จัดอบรม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 ท่าน และผ่านการอบรมทุกท่าน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กรอบกิจกรรมของหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ และผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรมพบว่า เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม และหลักสูตร ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับดีมาก หลังจากนี้ทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ จะสามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของตนเองและสามารถปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายได้ต่อไป ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด