ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย สพฐ. ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่อง “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ

รายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนฯ