สพฐ. จัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบคิดฐานสอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) จัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบคิดฐานสอง ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการจัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบคิดฐานสอง มีขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทัศนคติในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยม แนวคิดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ผ่านโปรแกรม Kahoot ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมสนุก ตอบคําถามเกี่ยวกับระบบคิดฐานสองผ่านโปรแกรมดังกล่าว พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมตอบคำถามในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  ฐิติมา  ชาลีกุล