สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เฉพาะทาง หัวข้อเรื่อง วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เฉพาะทาง หัวข้อเรื่อง วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 – พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูปฐมวัยได้นำความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่บูรณราการกับการคิดคำนวณไปสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด วิทยากรได้ความอนุเคราะห์จาก ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยจำนวน 150 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด