สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก และเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน

วันที่   5  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก,เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ก่อนเปิดการประชุม ท่านประธานฯ ได้นำข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษา ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์  งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียนและเพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก และ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน จำนวน 240 คน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3