สุพรรณ 3 ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี

17 ตุลาคม 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร แจ่มใส โดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี มอบให้ นายธีรชัย ทศรฐ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

       จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) เดือนละ 1 ครั้ง หน่วยงานเจ้าภาพจะผลัดเปลี่ยนกันไป ครั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในข้อราชการต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการราชการระหว่างหน่วยงาน ในการดูแลทุกข์สุขความเดือดร้อนของประชาชน