สุพรรณ 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต

9 ตุลาคม 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่