Cluster 3 ติดตาม Flagship Project 16 โครงการ สุพรรณบุรี เขต 3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายทวีพล แพเรือง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) ที่ 3 และคณะ ได้ติดตามประเมินผลโครงการ Flagship Project 16 โครงการตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งได้แนะนำการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำแผนงบประมาณ งานบุคคล การนิเทศ และเรื่องที่สำคัญ โดย นายณรงค์ พึ่งงาม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากร และประธานสหวิทยาเขต ให้การต้อนรับ และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานตามโครงการไปยัง Cluster 3