ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิถีธรรม วิถีไทย ในสถานศึกษา ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีธรรมวิถีไทยในสถานศึกษา

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิถีธรรม วิถีไทย ในสถานศึกษา ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีธรรมวิถีไทยในสถานศึกษา (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) โดยมีนายราชันต์ บุญหล้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 (2 วัน 1 คืน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแนวคิดและยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของหลักสูตร เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)