สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ”ห้องเรียนกลับด้าน”  เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ โดยมีนายเสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธานเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส – หนองบัวใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีแนวทางในการเลือกวิธีการสอนที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากอาจารย์สุพน ทิมอ่ำ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม นางโชติกา ชาลีรินทน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ จำนวน 132 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล