สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ครูใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคระบาดที่มากับหน้าฝน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ให้ระวังบุตรหลานและการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงในช่วงที่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน