สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) อย่างมีคุณภาพด้วย การจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง