สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนรัฐบาล 14 โรงเรียนและเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 160 คน