สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จนนำไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2