สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

11 มิ.ย. 62   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้ชี้แจงถึงความสำคัญและเหตุผลของการประเมิน    มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน  50  คน    ผ่านโทรศัพท์มือถือการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส

ประ