สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน อำเภอจัตุรัส

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน ในการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีนายคนอง ไทยประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ประธานเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมอาคารประสิทธิ์-ตุ๊ พร้อมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ