สพม.39 ร่วมประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพิษณุโลกร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษา ระดับ สพฐ.กับระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาคเหนือ 17 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 42 แห่ง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 250 คน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก