สพป.สงขลา เขต 3 จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพ ปี 2562

วันที่  17  มิถุนายน 2562  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี  ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 โดย นางรัตนา  ซุ้นจ้าย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และสช.ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านระบบการอบรมทางไกล มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย รร.ในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรง และจาก สังกัด สช. 5 โรง โดย สพป.สงขลา เขต 3 เป็นศูนย์อบรมที่ 179 ในการอบรมผ่านทาง DLTV ช่อง 15 มีวิทยากรจาก สสวท.ให้การอบรมต้นทาง มีวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คน