สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 และได้รับเกียรติจากนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ก่อนการอบรม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครั้งที่ 3 หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย เพื่อทราบแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มาพบปะพร้อมกล่าวปิดการอบรมและร่วมถ่ายภาพในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง คลิ๊กชมภาพที่ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง