ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสู่โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ต่อไป ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาัธยมศึกษา เขต 18 วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสู่โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ต่อไป ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาัธยมศึกษา เขต 18 วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)