สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมีนางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรม : การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอกุดชุม ทรายมูล และอำเภอป่าติ้ว รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)