สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

 
นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและประกาศเจตจำนงเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ ให้มีหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นและพัฒนาให้การบริหารงานปฏิบัติให้มีความซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ยืดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอภาคและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 115 คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39