สพฐ. จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคุณภาพเราจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร ให้เกิดความภาคภูมิใจ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนต่อยอดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นอย่างดี โรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย มีจุดเด่น สร้างการรับรู้กับสังคมเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มาก ๆ กับผู้ปกครอง หลักสูตรสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน  สุดท้ายนี้ผมขอย้ำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไปข้างหน้าร่วมกัน “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
มีความสำคัญยิ่ง อย่าคิดว่าเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เราจะต้องสร้างโรงเรียนให้ดีที่สุด ให้ลูกหลานในตำบลในชุมชน เราทำไปเพื่อประเทศชาติ เพื่อเด็กของเรา”

qrf

 

จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน

hdrpl

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศรต.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปีการศึกษา 2562 จำนวนผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 450 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จำนวน 225 คน และประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 คน

              ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้ว ยังได้รับข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากร ดังนี้

  • นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบนโยบายการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้น ปีการศึกษา 2562
  • นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  • นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน
  • นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  • นายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยากรคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นอกจากมอบนโยบายและชี้แจงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แล้ว ในการประชุมครั้งนี้มีการจัดทำใบงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ระยะที่ 1 โดยแยกตามกลุ่มจังหวัดและกลุ่มผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มนำเสนอใบงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 และร่วมกันอภิปรายเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา ของภาคีเครือข่ายที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

hdrpl