ผลแข่งคณิต HOMC ที่เวียดนาม นร. ไทยคว้า14 รางวัล รวม24 เหรียญ

ผลแข่งคณิต HOMC ที่เวียดนาม นร. ไทยคว้า14 รางวัล รวม24 เหรียญ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดแถลงข่าวว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โดยบูรณาการกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 HANOI OPEN MATHEMATICS COMPETITION – HOMC 2019 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2562 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน HOMC 2019 จำนวน 12 คน จัดเป็น 2 ทีม คือ ทีมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ทีม จำนวน 6 คน ทีมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
1 ทีม จำนวน 6 คน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญทองประเภทบุคคล
1.เด็กชายศิทธา ตันติกุล
นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

2.เด็กชายศรัณยู ทองจรัส
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3.เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน ประเภทบุคคล
1.เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์
นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

2.เด็กชายวิภู กิจสำเร็จ
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล
1.เด็กชายรชต รัตนกิจ
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

และประเภททีม ปรากฏว่า ทีมไทยได้เหรียญเงิน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้เหรียญทองแดงประเภทบุคคลและประเภททีม
1.เด็กชายเธียร ครุพงศ์
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

2.เด็กชายณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

3.เด็กชายธีธัช บำรุงเชาว์เกษม
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

4.เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์
นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

5.นายยุทธนา สรรค์วิวัฒน์
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

6.เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ซึ่งผลรวมทั้งหมดนักเรียนไทยทำผลงานคว้ามาได้ 14 รางวัล 24 เหรียญ ดังนี้ เหรียญทอง 3 รางวัล (3 เหรียญ)/ เหรียญเงิน 3 รางวัล (8 เหรียญ)/ เหรียญทองแดง 8 รางวัล (13 เหรียญ)

ซึ่งการแข่งขันนี้ประกอบได้ด้วย14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เนปาล โปแลนด์ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ราชอาณาจักรสเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย อิหร่าน ฮังการี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประเทศเจ้าภาพ

 

ที่มา : https://www.facebook.com/164944140245735/posts/2685711538168970/