กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมกว่า 600 คน