สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 25 มิ.ย. 62  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงาน  มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5

นางอัมพร  มุ่งพันธ์กลาง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 5  กล่าวรายงานการจัดการประกวดโครงงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานของนักเรียน  โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด  เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ให้เยาวชนมีแนวความคิดในความมีคุณธรรมจริยธรรม  ต่อสังคมและส่วนรวม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การประสานงานและเทคนิคการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน