สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่1

วันที่ 26 มิ.ย. 62  เวลา 13.30 น.  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ออกติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.  แผนพัฒนาระยะสั้น/กลาง
2.  ข้อมูล Big Data
3.  ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  ได้แก่ โครงการตามพระราชดำริ   โครงการตามนโยบายรัฐบาล  และโครงการตามนโยบาย สพฐ.
4.  การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.  ความต้องการและข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6.  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด   ร่วมให้การต้อนรับและรับการติดตามดังกล่างข้างต้น  ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา   สพป.นครราชสีมา เขต 5   ในการนี้ ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ได้นำเสนอข้อมูล  แผนพัฒนา  ผลการดำเนินงาน  การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้ท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ได้รับทราบในเบื้องต้น  และรับฟังความคิดเห็น นิเทศ แนะนำ  จากท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร  เพื่อนำมาถือปฏิบัติและพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่ต่อไป