ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ จาก  25 โรงเรียน เพื่อระดมแนวคิด ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับเด็กปฐมวัย ให้ประสบผลสำเร็จ โดยการใช้กระบวนการ PLC