คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกาประเมินคุณรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ITA : Integrity and Transparency Assessment ซึ่งจะมีการประเมิน 3 แบบ คือ 1) IIT : Internal Integrity and Transparency Assessment วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2) EIT: External Integrity and Transparency Assessment วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก 3) OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง