สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานประสบการณ์ผู้บริหารบรรจุใหม่

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานประสบการณ์ผู้บริหารบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติด้านหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง การสร้างความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ภูผายอดรีสอร์ท อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

+