สพป.ลำพูน เขต 2 คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ โดยการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และการสอบสัมภาษณ์ (ภาคข) มีผู้เข้าสอบ จำนวน 28 คน พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราฃการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้าสอบก่อนการดำเนินการสอบ เพื่อให้กำลังใจและชี้แจงถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน