ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองตน ครองงาน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนด้วยกระบวนการต่างๆ อาทิ การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน “ เก่ง ดี มีสุข” เพื่อให้ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติและการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด