เตรียมจัดทำวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอีบุ๊ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT  ปีการศึกษา 2561  สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และเตรียมจัดทำวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อเพยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ให้เป็นแบบอย่างแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนอีกด้วย