ที่ปรึกษา สพฐ. บรรยายพิเศษ หน่วยพัฒนาที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายกมล ศิริบรรณ และ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนอผลงาน แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 2  รุ่นที่ 3/2562ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ในโอกาสนี้ ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า รอง ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้แจงแนวการปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ โดยมี นายภัญญู  ภูริศรี  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  ดร.มารุต อุปสานิกร ผอ.สพป.มุกดาหาร  รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 หัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยง นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 รองหัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยง  พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ