เลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตามการดำเนินงานการ (Cluster) 10 – 11

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตามการดำเนินงานการ บริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย Cluster เขต 10 ประกอบด้วยจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี  Cluster เขต 11 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จงหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ   ที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.ได้มอบนโยบายในการพัฒนากลุ่มเครือข่าย Cluster และได้มอบนโยบายการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โดยมุ่งเน้นให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การศึกษา ณ ห้องประชุมดุสิต 1 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี