โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจังหวัดเลย บันทึก MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพการศึกษา (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=hjMmgky5u1E&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายระบอบ พลมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สหวิทยาเขตหลักเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ และการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21  ของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ “เมืองเชียงชมโมเดล   ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า  “ร่วมมือแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ”  จึงจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาอ้อวิทยา โดยมีนายไพชยา  พิมพ์สารี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์  โดยมีนางสุจิตรา ไชโยแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์  โดยมีนายกวีวัฒน์  ฤาชัยลาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนปากชมวิทยา  โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  สุชัยราช  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนคอนสาวิทยา โดยมีนายสุนทร  แดนดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนธาตุพิทยาคม โดยมีตนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งมีนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นสักขีพยาน

“ทั้งนี้  เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการยกระดับประสิทธิภาพบริหารจัดการ พัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นคนดีมีคุณภาพสู่มืออาชีพ  สถานศึกษาสร้างแนวร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบนิเทศ เพื่อพัฒนางานบริหารตามโครงสร้าง และให้ขวัญกำลังใจแก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และสร้างความร่วมมือด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และกระบวนการ PLC  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมทักษะอาชีพร่วมกัน” นายระบอบ พลมุข กล่าว