สพฐ.ปฐมนิเทศครูออสเตรเลียที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.พร้อมด้วยMs Susan Kahwati  ทูตออสเตรเลียด้านพาณิชย์ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชุมปฐมนิเทศครูออสเตรเลียที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ International Education Services, South Australian Government Schools, Department for Education and Child Development(DECD), South Australia  ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2562 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ได้ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ กับโรงเรียนในต่างประเทศตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ International Education Services (IES), Department for Education and Child Development (DECD), South Australia ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูออสเตรเลียที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ณ ประเทศไทย Australia And Thailand Partnering Project 2019

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน, ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก DECD  และครูจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 10 คน, ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  จำนวน 2 คน, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 16 คน และคณะทำงานจาก สพฐ. จำนวน 17 คน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว ครูจากประเทศออสเตรเลียจำนวน 8 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคู่พัฒนาในประเทศไทย จำนวน 8 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Education Hub โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลยวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖, โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒, โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖, โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ