โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกิจกรรม 1 คน 1 ต้นไม้ ภายใต้โครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สู๋การบูรณาการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และดำนาในแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนปลอดขยะ