ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน

เช้าวันนี้เวลา 10.00 น.(9 กรกฎาคม 2562) นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านหนองโน และโรงเรียนบ้านนาทับควาย มีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ต้อนรับนำเยียมชมและรายงานข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและการบริหารจัดการของโรงเรียน เน้นให้ดำเนินการตามจุดเน้น ,การนำนโยบายของเลขาธิการ กพฐ.สู่การปฏิบัติ และการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ พร้อมกล่าวชื่นชมผู้บริหาร คณะครู ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่เป็นอย่างดี