ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นิเทศแบบบูรณาการ รร.วัดวังสะแกง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางพรทิวา พละเอ็น ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.4 พบว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน ได้คล่อง , ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดเมนูอาหารเป็นรายสัปดาห์ ตามโปรแกรม Thai school lunch เพื่อคำนวณสารอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ , ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ dltv พบว่า โรงเรียนวัดวังสะแกงสามารถนำการสอนโดยใช้ dltv ควบคู่กับการสอนของการครูประจำวิชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี , ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า มีคะแนน O-NET , NT ,และ RT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และสพฐ. พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้มีการสอนเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 คือภาษาเกาหลี โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในห้องเรียนและในกิจกรรมหน้าเสาธง , ติดตามการมีส่วนร่วมของชุมชนและการระดมทรัพยากร พบว่าทางโรงเรียนได้รับการความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้มีอุปการะคุณร่วมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยในระดับชั้นประถมศึกษา 5,000/ปี/คน มัธยมศึกษา 10,000 บาท/ปี/คน และระดับปริญญาตรี 20,000 บาท/ปี/คน นอกจากนี้ได้ติดตามการจัดภูมิทัศน์ พบว่าโรงเรียนสามารถจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างลงตัว