การอบรมพัฒนาระบบการสนเทศป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสานสนเทศเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้กล่าวรายงานการจัดว่า “ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา” Care And Trace Addiction in Schoot System ชื่อย่อ “CATAS System” เป็นระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุคคล ซึ่งสถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลสภาพที่แท้จริงของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการชี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในทุกห้วงเวลาและนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา วางแผนและการจัดสรรทรัพยากรให้ทันต่อสถานการณ์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญจึงจัดอบรมให้กับผู้ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการรายงานข้อมูลสภาพที่แท้จริงของการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต