สพป.เชียงใหม่ 2 เสริมสมรรถนะครูวิทย์-คณิต-เทคโน

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๑๕๓ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย

นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคำนวณที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จึงต้องมีการปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปสอนนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะวิทยากรได้แก่ รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรหลัก, นางสาวสุภาภรณ์ สุตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ผู้ช่วยวิทยากร, นางสาวภาวินี สิงคราช ครูชำนาญการ โรงเรียนสันทรายหลวง ผู้ช่วยวิทยากร และนายพัฏกร์ ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ผู้ช่วยวิทยากร